سینما وقتی کوچک بود

اوضاع فرهنگی جهان در سال های ابتدایی سینما در اواسط قرن 19، «متیو آرنولد» شاعر و منتقد فرهنگی انگلستانی با مبتذل خواندن سرگرمی‌های کارگران و فرودستان، فرهنگ را دچار نوعی هرج‌و‌مرج توصیف کرد. بعدها طرفداران جریان[...]