مرتضی
مرتضی

یک لوتی تمام عیار. بامرام، دست و دل باز و اهل ورزش. شاید هیکل درشت مرتضی هم سن و سال هایش را از اینکه سر به سرش بگذارند منصرف کند، اما او رازی دارد که اگر بقیه ازش خبردار شوند همه چیز فرق میکند. رازی که حتی نزدیک ترین دوستانش هم از آن بی خبرند. راز ترس مرتضی.

یکسال از ایلیا و بقیه بزرگتر است.
ورزشکار. اهل کشتی گرفتن است.
از بقیه اعضای گروه کمتر باهوش است.
نسبت به بقیه شلخته تر است و اصلا وسواسی برای چیزی ندارد.
تقریبا رویکردش به همه چیز زور است و برای حل کردن مسائل همیشه به سراغ زورش می رود
برخلاف ظاهر خشنش، قلب خیلی رئوفی دارد و احساساتی می شود.
ussd