Clicky

فراخوان داستان‌نویسی استودیو کمیکا
ادبیات گُمانه‌زن (فانتزی، علمی_تخیلی، وحشت)​​​​​​​

داستان‌ها را کسی نمی‌سازد. آنها از اول خلقت وجود داشتند. ما آدم‌ها فقط ناجی قصه‌ها هستیم. از یک دنیای دیگر پیدایشان می‌کنیم و می‌آوریمشان به دنیای خودمان. حالا بعضی از ما که بهتر این کار را بلدیم می‌شویم نویسنده.
ما می‌خواهیم یکی از درهای این خانه را همیشه باز نگه داریم برای قهرمان‌ها و ابرقهرمان‌های همۀ نویسندگانی که قصه‌‎ها را خوب می‌بینند و با مهارت تعریف می‌کنند.​​​​​​​

کمیکا
خانۀ ابرقهرمان‌های ایرانی​​​​​​​

قالبی که می‌خواهیم لایت ناول است برای مخاطب نوجوان. یعنی در نهایت کتابی می‌شود با ترکیبی از نوشته و تصویر. نویسنده فقط متن کتاب را به ما می‌دهد، با ذکر بخش‌هایی که باید تصویرگری شوند. تصویرگری آن به عهدۀ استودیو کمیکا است. از کسانی که اثر و ایده‌ای در دست نوشتن دارند، یا آن را کامل نوشته‌اند ولی هنوز جایی منتشر نکرده‌اند، دعوت می‌کنیم طرح کلی خودشان را (با شرط حفظ امانت از طرف ما) در قالب فرم موجود برای ما به صورت ایمیل بفرستند به:                                                                                                                                                                                                       production@comica.ir​​​​​​​